Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi
osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony
internetowej https://kamilcebulski.pl.
Administratorem strony jest Kamil Cebulski LTD z siedzibą w UNIT 4E, ENTERPRISE COURT, FARFIELD
PARK, S63 5DB ROTHERHAM ENGLAND , wpisany ewidencji HM Revenue & Customs, posługująca się numerem Company No.: 093268450

Kontakt z administratorem możliwy pod pod adresem e-mail bok@asbiro.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
1) Administrator – Kamil Cebulski LTD z siedzibą w UNIT 4E, ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, S63 5DB ROTHERHAM ENGLAND , wpisany ewidencji HM Revenue & Customs, posługująca się numerem Company No.: 09326845

2) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kamilcebulski.pl,
3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zamówienia książki lub formularz dodawania komentarza
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia książki przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarza są przetwarzane w celu moderacji.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika
akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom
trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3) prawo do przenoszenia danych,
4) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora
10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych
osobowych następującym podmiotom:
1) Linode, LLC – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze

§ 3
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze,
tablecie, smartonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny
Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a
następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w
celach marketngowych (remarketng, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu
zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej
konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików
cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony
przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika
usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje
przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich
narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie
śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
1) piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketngowych,
2) kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi
ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.